algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

revisie 1.7 (april-2019)

1. Definities.
- 2dehuisjeruil: organisatie ingeschreven bij KvK te Hilversum onder handelsnaam Tweedehuisjeruil.
- Website: het programma en de website van www.2dehuisjeruil.com.
- Beheer: bevoegde persoon of personen die de Website beheren en aanpassen.
- Eigenaar: rechtmatig Eigenaar van een vakantiewoning.
- 2dehuisje: vakantiewoning die Eigenaar via de Website aanbiedt om te ruilen.
- Deelnemer: deelnemende Eigenaar van een 2dehuisje die zich op de Website heeft ingeschreven en die voldoet aan alle voorwaarden om 2dehuisje's te ruilen.
- Ruil2dehuisje: het vakantiewoning waarmee een Deelnemer een ruil aangaat.
- RuilOPTIE: verzoek van Deelnemer om met Ruil2dehuisje te ruilen.
- RuilDEAL: overeenkomst tussen twee Deelnemers om 2dehuisje's gelijktijdig te ruilen.
- Ruilperiode: periode waarin 2dehuisje's worden geruild.
- Gebruiker: deelgenoot van gezelschap die Ruil2dehuisje gebruikt.
- Privacy Verklaring: Omschrijving van gebruik en verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
- Algemene Voorwaarden: de voorwaarden waaronder een Deelnemer aan 2dehuisjeruil deelneemt zoals hieronder beschreven.

2. Uitgangspunten.
Voor een RuilDEAL wordt er van uitgegaan dat 2dehuisje's gelijktijdig worden geruild. Voor het ruilen van 2dehuisje's tussen twee (2) Deelnemers vindt geen financiële vergoeding plaats.

3. 2dehuisjes.
In principe kan elke vakantiewoning worden geregistreerd als 2dehuisje. Het Beheer van 2dehuisjeruil houdt zich het recht voor om een 2dehuisje te weigeren indien de kwaliteit van de woning te wensen overlaat of aan de kwaliteit wordt getwijfeld. Mobiele vakantie onderkomens, zoals boten, caravans (inclusief sta-caravans) en campers worden niet als 2dehuisje geaccepteerd en worden niet tot de website toegelaten.

4. Deelnemers.
Aan de Website kan slechts worden deelgenomen door Eigenaars van een 2dehuisje waarvan de locatie is gelegen in een door het Beheer bepaald land. Een deelnemer dient tenminste 16 jaar oud te zijn. Per Deelnemer kan slechts één (1) 2dehuisje worden geregistreerd.
Door het aanvragen van registratie bij 2dehuisjeruil erkent de Eigenaar de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en te hebben aanvaard.

5. Toegang tot de Website.
Deelnemers hebben volledige toegang tot de Website en kunnen via de Website een Ruil2dehuisje selecteren en afspraken maken over een eventuele RuilDEAL. Niet ingelogde bezoekers van de Website hebben beperkt toegang tot het publieke deel van de Website.

6. Locatie 2deHUISJES.
In eerste instantie zal de Website worden beperkt tot het ruilen van 2dehuisje's in Nederland. Afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen kan het aantal landen waar 2dehuisje's zich bevinden worden uitgebreid. De locatie van 2dehuisje's wordt op de Website getoond.

7. Contributie deelname.
Ter dekking van kosten voor het opzetten en beheer van de Website wordt een nominale contributie gevraagd van €15,00 (inclusief BTW) per kalenderjaar (tenzij Deelnemer in aanmerking voor actiekorting). Contributie voor deelname aan de Website geldt van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar is verschuldigd op 1 januari van het betreffende kalenderjaar. Voor het ruilen zelf worden geen kosten in rekening gebracht.
Het Beheer houdt zich het recht voor om de contributie te wijzigen. Deelnemers worden over een eventuele wijziging van contributie van tevoren op de Website geïnformeerd.

8. Aanmelden en opzeggen deelname.
Een Eigenaar van een 2dehuisje kan zich aanmelden op de Website door het invullen en opsturen van een registratie formulier. Toegang tot de Website zal worden verleend na goedkeuring van de betreffende registratie door het Beheer.
Opzeggen van deelname kan op elk moment gedurende het jaar plaatsvinden. Er vindt geen restitutie plaats van betaalde contributie voor het kalenderjaar waarin de deelname aan de Website wordt opgezegd.

9. Betaling van verschuldigde contributie.
Na behandeling van de registratie en aan het begin van ieder kalenderjaar wordt de Deelnemer per e-mail geïnformeerd over het betalen van verschuldigde contributie. De betalingtermijn bedraagt veertien (14) dagen en facturen kunnen via de Website worden gedownload. Indien geen betaling is ontvangen na het verstrijken van de betalingtermijn wordt de Deelnemer één (1) keer per e-mail herinnerd aan de uitstaande betaling. Toegang van de Deelnemer tot de Website wordt geblokkeerd indien geen betaling is ontvangen binnen veertien (14) dagen na de verstuurde herinnering.

10. Beschrijving en details 2dehuisje.
Deelnemers dienen zelf een beschrijving, foto's en verdere details van het betreffende 2dehuisje te uploaden naar de Website. Minimaal dienen binnen een (1) maand na registratie de korte beschrijving en de eerste foto te worden ge-upload. Indien deze informatie niet tijdig is ontvangen zal de betrokken Deelnemer per e-mail worden herinnerd. Als binnen een (1) maand na deze herinnering nog geen informatie is ontvangen wordt tot nader orde de toegang tot de Website geblokkeerd en wordt het betrokken 2dehuisje niet meer op de Website getoond.
Beperkingen ten aanzien van lengte van teksten en aantal en grootte van foto's worden op de betreffende pagina's van de upload sectie vermeld. Elke Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van door de Deelnemer opgegeven informatie.

11. Beschikbaarheid 2dehuisje.
Een Deelnemer kan opgeven gedurende welke periode(s) het betreffende 2dehuisje niet beschikbaar is om te worden geruild. Informatie over de beschikbaarheid van een 2dehuisje is alleen toegankelijk voor ingelogde Deelnemers.

12. RuilOPTIE.
Een Deelnemer kan interesse voor het ruilen van zijn 2dehuisje aangeven door het nemen van een RuilOPTIE wanneer beide betrokken 2dehuisjes's beschikbaar zijn. De periode van een Ruiloptie beslaat minimaal 7 en maximaal 28 dagen. De deelnemende Eigenaar van het Ruil2dehuisje wordt per e-mail geïnformeerd over een aangevraagde RuilOPTIE en kan deze RuilOPTIE al of niet accepteren. Totdat een RuilOPTIE eventueel wordt geaccepteerd door de Eigenaar van het Ruil2dehuisje kunnen beide Deelnemers via de Website zowel nadere contact informatie uitwisselen als de ruilOPTIE annuleren. De via de Website gewisselde informatie kan alleen worden ingezien door beide betrokken Deelnemers.
Tijdens de Ruilperiode van een of meer RuilOPTIE's zijn de betrokken 2dehuisje's niet beschikbaar voor het aanvragen van een RuilOPTIE door andere Deelnemers. Indien binnen 4 weken na het aanvragen van een bepaalde RuilOPTIE deze RuilOPTIE nog niet is geaccepteerd of geannuleerd wordt de betreffende RuilOPTIE automatisch uit het bestand van de Website verwijderd.

13. RuilDEAL.
Indien een RuilOPTIE is geaccepteerd door de deelnemende Eigenaar van het Ruil2dehuisje gaat de status van de ruil over naar RuilDEAL en worden de naam en e-mail adres van de Eigenaar en de locatie gegevens van bij de RuilDEAL betrokken Ruil2dehuisje's via de Website aan de betrokken Deelnemers bekend gemaakt. Indien gewenst kan na het afsluiten van een RuilDEAL verder rechtstreeks contact plaatsvinden tussen beide Deelnemers buiten de Website om.
Een overeengekomen RuilDEAL kan op de Website niet meer worden gewijzigd. Ook zijn beide 2dehuisje's niet beschikbaar voor RuilOPTIE's door andere Deelnemers tijdens de betreffende Ruilperiode. Een RuilDEAL wordt als bindend beschouwd en kan alleen worden gewijzigd of geannuleerd door een of beide Eigenaars in onderling rechtstreeks overleg.

14. Gastenboek.
Tot vier (4) weken na afloop van een RuilDEAL kan elk van de betrokken Deelnemers eenmalig het gastenboek van de andere Deelnemer invullen om de ervaring van de betreffende RuilDEAL met andere Deelnemers te delen. Dit geldt zowel voor ervaring met het Ruil2dehuisje zelf als voor de ervaring met het gebruik van eigen het 2dehuisje door de andere Deelnemer. Een Deelnemer die ervaringsinformatie in het gastenboek van een andere Deelnemer plaatst is zelf verantwoordelijk voor de tekst en de juistheid daarvan. Eenmaal opgegeven informatie in het gastenboek kan niet meer worden gewijzigd en wordt opgeslagen in het databestand van de Website. Het gastenboek van 2dehuisje's is slechts toegankelijk voor Deelnemers.

15. Verantwoordelijkheid gebruik Ruil2dehuisje.
De Deelnemers die de RuilDEAL zijn aangegaan zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de betreffende Ruil2dehuisje. De betrokken Deelnemers dienen in elk geval tijdens de Ruilperiode als Gebruiker in persoon aanwezig te zijn. In het geval dat meerdere Gebruikers (binnen het totaal van toegestane personen) gebruikmaken van een Ruil2dehuisje zal de Deelnemer die de ruilDEAL is aangegaan zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor goed gebruik van het Ruil2dehuisje en voor eventuele schade die tijdens de RuilDEAL is ontstaan, ongeacht welke Gebruiker de schade heeft veroorzaakt.
In geen enkel geval is 2dehuisjeruil, de Website of het Beheer van de Website verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige vorm van schade die is ontstaan door een RuilDEAL van 2dehuisje's via de Website.

16. Gebruiksregels voor Ruil2dehuisje's.
Voor het gebruik van een Ruil2dehuisje dienen Gebruikers zich te houden aan de gebruiksregels die met de deelnemende Eigenaar van het Ruil2dehuisje zijn overeen gekomen en die eventueel in het Ruil2dehuisje zijn achtergelaten. Eventuele schade die is veroorzaakt door een Gebruiker aan het Ruil2dehuisje of aan het betreffende inventaris dient te worden hersteld of aan de Eigenaar van het betreffende Ruil2dehuisje te worden vergoed. Het Ruil2dehuisje dient na afloop van de RuilDEAL in oorspronkelijke staat en schoon te worden achtergelaten.

17. Privacy Verklaring.
Bij registratie dient Deelnemer tevens akkoord te gaan met de Privacy Verklaring. In deze Verklaring wordt beschreven hoe de opgegeven persoonsgegevens van de Deelnemer worden gebruikt en verwerkt. De Verklaring kan onderaan elke pagina van de Website worden ingezien onder de tab "privacy".

18. Wijziging van algemene voorwaarden.
Het Beheer behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden voor het deelnemen aan 2dehuisjeruil van tijd tot tijd aan te passen. Elke materiële aanpassing van de Algemene Voorwaarden zal gedurende een periode van minstens vier (4) weken worden vermeld op de Website. Zonder tegenbericht wordt ervan uitgegaan dat iedere Deelnemer na afloop van deze periode de gewijzigde Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd.

19. Conflict.
In geval van een conflict tussen Eigenaars naar aanleiding van een RuilOPTIE of RuilDEAL via de Website kan op verzoek van één of beide Eigenaars of hun juridische vertegenwoordigers door het Beheer informatie worden verstrekt over adres gegevens van de betrokken Eigenaar(s) of andere door de betrokken Eigenaar(s) opgegeven informatie. Het Beheer van de Website is van verdere betrokkenheid in enig conflict uitgesloten.
Eigenaars dienen bij een eventueel conflict in rechtstreeks contact te handelen zonder enige vorm van aansprakelijkheid of betrokkenheid van 2dehuisjeruil, de Website of het Beheer van de Website.

20. Sluiting Website.
Het Beheer houdt zich het recht voor om de Website te sluiten zonder opgaaf van reden en zonder restitutie aan Deelnemers van eventueel uitstaande contributie op het moment van sluiting.

21. Toepasselijk recht.
Bij een eventueel juridisch geschil tussen Eigenaars naar aanleiding van een RuilOPTIE of RuilDEAL van 2dehuisje's via de Website of tussen een Eigenaar of meerdere Eigenaars en 2dehuisjeruil, het Beheer of de rechtmatige eigenaar(s) van 2dehuisjeruil is Nederlandse recht van toepassing.
Er zijn vertalingen van de Algemene Voorwaarden gemaakt voor de verschillende talen van de Website. In geval van een conflict tussen teksten in verschillende talen is de Nederlandse tekst bepalend.

22. Disclaimer.
In geen enkel geval is 2dehuisjeruil, het Beheer of de rechtmatige eigenaar(s) van 2dehuisjeruil verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade, financieel, materieel of anderszins, die is ontstaan door het ruilen van 2dehuisje's via de Website of door enige andere oorzaak met betrekking tot deelname aan of het gebruik van de Website.